SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby dle Vašich potřeb. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno. Rovněž tak můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat

Veškeré informace související s ochranou Vašich osobních údajů, jakož i Vaše práva a povinnosti jsou uvedeny níže.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Uděluji tímto souhlas Lucii Brandtlové, IČ 87262207 , (dále jen „Lucie Brandtlová“), jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovávala (zejména prostřednictvím shromažďování, profilování, vyhodnocování, monitorování a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zjištění a vyhodnocení mých potřeb a zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při vzájemné komunikaci, a to v tištěné formě a/nebo elektronicky. 

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresy používaného zařízení .

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@fascinatorylb.cz

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem nabízených služeb odpovídat mým potřebám. Poskytování zboží a služeb na základě uzavřené kupní smlouvy však není udělením tohoto souhlasu podmíněno.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

Správce údajů, Lucie Brandtlová, IČ 87262207, (dále také jako „správce údajů“) zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, tj. od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete při objednávání zboží prostřednictvím e-mailu na základě předchozího výběru na webové stránce www.fascinatorylb.cz nebo sociálních sítích Fascinatory LB.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Jsem fyzickou osobou s živnostenským oprávněním. Jmenuji se Lucie Brandtlová, IČ: 87262207 , e-mail: info@fascinatorylb.cz, zabývám se prodejem fascinátorů a ozdob do vlasů.

Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s mými službami nakládám a v nezbytném rozsahu zpracovávám Vaše osobní údaje, které mi poskytujete při objednávání zboží a služeb prostřednictvím e-mailu na základě předchozího výběru na webové stránce www.fascinatorylb.cz nebo sociálních sítích Fascinatory LB.

Jelikož mojí hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádím Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsem povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Zpracovávám zejména ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí zboží a služeb nabízených na webové stránce www.fascinatorylb.cz. Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami poskytnete napsáním e-mailu, popřípadě ve výjimečných případech jiným písemným způsobem či telefonicky nebo brouzdáním na webových stránkách www.fascinatorylb.cz a používáním souborů cookies (neodmítnete-li jejich užívání). Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).

Zpracovávám tyto Vaše osobní údaje:

Jméno a příjmení;

Adresa bydliště (doručovací adresa);

E-mailová adresa;

Telefonní číslo (jen v některých výjimečných případech po domluvě obou stran);

Platební údaje (číslo bankovního účtu);

Dříve provedené nákupy zboží a služeb objednané prostřednictvím e-mailu na základě předchozího výběru z webové stránky www.fascinatorylb.cz;

IP adresu, z níž byla přijata objednávka;

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Vaše osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

(1) Řádného (bezvadného) poskytnutí zboží a služeb nabízených na webové stránce www.fascinatorylb.cz, které jste si objednali;

(2) plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo

(3) pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

Z důvodu řádného splnění smlouvy uzavřené potvrzením objednávky z mé strany.

Zejména mám zájem na řádném a včasném doručení Vámi vybraného zboží a služeb k Vašim rukám, flexibilitě v případě změn v objednávce či pokud byste požadovali její zrušení (Ad1);

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 2);

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 3).

KDY MOHU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání mohu dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

Poskytnutí Vámi objednaného zboží či služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy (postup uzavření smlouvy je blíže vysvětlen v obchodních podmínkách). Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy mohu i bez Vašeho výslovného souhlasu;

Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@fascinatorylb.cz. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu můžete na webové stránce i nadále objednávat zboží.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budu zpracovávat:

Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené kupní smlouvy, nebo

Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení, budou-li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo

V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou.

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme neobnovitelným výmazem.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍM?

Vaše osobní údaje poskytnu vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytnu:

Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracuji a jejichž služeb využívám. Zpracovatele si pečlivě vybírám a spolupráci navazuji jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv.

Mezi spolupracující zpracovatele patří: účetní a další subjekty spolupracující za účelem doručení zboží do Vašich rukou, např. Státní podnik Česká pošta, s. p.; DHL, PPL, DPD a jiné, a dále osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.).

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT MI SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout mi své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobních údajů do zprávy e-mailu, nedojde k uzavření kupní smlouvy (bez poskytnutí např. adresy není možné zboží odeslat).

 JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

Přístup k osobním údajům;

Opravu osobních údajů;

Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

Omezení zpracování;

Přenositelnost údajů;

Vznést námitku proti zpracování;

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;

Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese info@fascinatorylb.cz, není-li dále uvedeno jinak.

Případné dotazy či připomínky můžete adresovat na e-mailovou adresu info@fascinatorylb.cz,

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat ode mě potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že ne/dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení.

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;

Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;

Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

c) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

d) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo (za podmínek stanovených v nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažím maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsem k nakládání s osobními údaji oprávněna pouze já a pečlivě vybraní zpracovatelé osobních údajů, tedy osoby, s nimiž spolupracuji a jejichž služeb využívám (účetní a dopravci).